ජංගම දුරකථන
0086-18100161616
විද්යුත් තැපෑල
info@vidichina.com